Honda Lug Nut

OEM Honda Lug Nut (Ball Radius)

30916H Honda Acorn Bulge 3/4” 1.22” 12×1.50 Chrome

30916HB Honda Acorn Bulge 3/4” 1.22” 12×1.50 Black

30916HR Honda Acorn Bulge 3/4” 1.22” 12×1.50 Red

30916HU Honda Acorn Bulge 3/4” 1.22” 12×1.50 Blue

30916HG Honda Acorn Bulge 3/4” 1.22” 12×1.50 Green

30906H Honda Open Acorn Bulge 3/4” 1.22” 12×1.50 Chrome